Obraz przedstawia z lewej strony znak Funduszy Europejskich, w środkowej logo Mazowsza, z prawej znak Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

TYTUŁ i NUMER PROJEKTU:
„Internacjonalizacja spółek GME Restauracje sp. z o.o, sp.k., BWRz sp.z o.o. oraz Jednoosobowa działalność gospodarcza Monika Cyran poprzez wdrożenie opracowanej strategii biznesowej prowadzącej do wzrostu eksportu towarów i usług na rynki zagraniczne – wprowadzenie piwa kraftowego na rynki zagraniczne Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Francji” nr RPMA.03.02.02-14-8032/17

FINANSOWANIE:
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 133 283,69 zł
Dofinansowanie projektu: 535 691,66 zł, w tym:
- pomoc dla MŚP na usługi doradcze, pomoc dla MŚP na udział targach (SA.43179): 431 815,65 zł
- pomoc de minimis: 103 876,00 zł

CEL PROJEKTU:
Celem projektu j internacjonalizacja grupy przedsiębiorstw, spółek GME Restauracje sp. z o.o, sp.k., BWRz sp.z o.o. oraz Jednoosobowa działalność gospodarcza Monika Cyran poprzez wdrożenie opracowanej strategii biznesowej prowadzącej do wzrostu eksportu towarów i usług na rynki zagraniczne (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Francja) w okresie 01.08.2017-30.09.2019r.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) – 3 przedsiębiorstwa
- Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjnoprocesowe - 3 przedsiębiorstwa
- Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności - 3 przedsiębiorstwa
- Liczba projektów międzynarodowych – 1 projekt
- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 4 kontrakty
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) – 9 nowych etatów

POSTĘPOWANIA KONKURSOWE:

Informujemy, iż 20.10.2017 r. rozpoczęliśmy nabór ofert dotyczących realizacji wyszczególnionych poniżej usług w ramach projektu. Na oferty czekamy do dnia do 27.10.2017 r. Zapraszamy do składania ofert!

    1. organizacja udziału zamawiającego i partnerów zamawiającego w imprezach targowych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii i Francji
    2. obsługa multimedialna imprez targowych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii i Francji
    3. zaprojektowanie i wykonanie zabudów stoisk wraz z wynajmem wyposażenia na imprezach targowych realizowanych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii i Francji
    4. Obsługa logistyczna imprez targowych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii i Francji
    5. usługi prawne

ZaŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Zapytanie ofertowe nr 1 organizacja targow

1. Zapytanie ofertowe nr 1 - Wyniki

2. Zapytanie ofertowe nr 2 oprawa multimedialna

1. Zapytanie ofertowe nr 2 - Wyniki

3. Zapytanie ofertowe nr 3 zabudowy

1. Zapytanie ofertowe nr 3 - Wyniki

4. Zapytanie ofertowe nr 4 logistyka targow

1. Zapytanie ofertowe nr 4 - Wyniki

5. Zapytanie ofertowe nr 5 uslugi prawne

1. Zapytanie ofertowe nr 5 - Wyniki